29.500.000 26.550.000

Kích thước (HxWxD): 426 x 898 x 290 mm

Kích thước không khí thải (HxWxD): 426-426 x 898 x 290 mm

Kích thước vòng tuần hoàn (HxWxD): 426-426 x 898 x 290 mm

Kích thước xây dựng (WxDxD): 385 x 524 x 290 mm

Ống đường kính Ø 150 mm (Ø 120 mm kèm theo)